2015

BAKETA


 

LITTLE BLUES BAND


SANT BOI NO-STARS DJs

 

TEATRO DE MISERIA


2014

ARAN


 

EIDOS


LAYING EGGS


 

LISTEN


NOSTALGIX 69


 

ORDER


RESERVADOS


 

THE RIL


RUIDOPATIA DJ


 

SAWARO


SPARKY


 

YELLOWSTONE